Απόλυτη τιμή ακεραίου

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα- μαθηματικός

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
Αριθμός x-7
Αντίθετος -x+6-12
-(-x)+10
Απόλυτη τιμή αριθμού |x|9+9
Απόλυτη τιμή του αντίθετου |-x|