Ε.Κ.Π δύο ή περισσότερων παραστάσεων.

Άσκηση αντιστοίχισης
Δημιουργός:Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Υπολόγισε το Ε.Κ.Π των παραστάσεων που βρίσκονται στην αριστερή στήλη και σύρε τις παραστάσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτησε "'Ελεγχος".
Ε.Κ.Π(\(3x^2-12,\; 4x-8,\; x^2+4x+4\))=
Ε.Κ.Π(\(4x^2,\; 5x^3y-20xy^3, \;x^2-4xy+4y^2\))=
Ε.Κ.Π(\(x^2-4,\; 3x-6, \; 4x\))=
Ε.Κ.Π(\(x^2-8xy+16y^2,\;x^2+8xy+16y^2,\;x^2-16y^2 \))=
Ε.Κ.Π(\(5x^2y-10xy^2,\; 4x+8y,\; x^2+4xy+4y^2\))=
\(12(x-2)(x+2)^2\)
\(20x^2y(x+2y)(x-2y)^2\)
\(12x(x-2)(x+2)\)
\((x-4y)^2(x+4y)^2\)
\(20xy(x-2y)(x+2y)^2\)
\((x-4y)(x+4y)\)